Regulamin

 

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SERWISU INTERNETOWEGO www.runningperformance.pl

I. DEFINICJE

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady korzystania z Serwisu znajdującego się pod adresem www.runningperformance.pl, zwanego dalej „Serwisem”.
 2. Właścicielem Serwisu jest Fundacja Bieganie, ul. Zabłocińska 4/58, 01-697 Warszawa, NIP 1182054484, KRS 0000280605, REGON 141024244, , zwany dalej „Właścicelem” lub „Właścicelem serwisu”
 3. Adres do korespondencji to ul. M. Dąbrowskiej 17i/20 31-851 Kraków
 4. Właściciel jest również Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. U z 2014 r. nr 1182).
 5. Przez następujące zwroty użyte w niniejszym Regulaminie rozumie się:
  1. Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna korzystająca z serwisu w celu niezwiązanym z prowadzoną działalnością zawodową lub gospodarczą (Konsument).
  2. Klient – Użytkownik nabywający na odległość usługi, pakiety usług (m.in. konsultacje, warsztaty itd.) lub produkty oferowane za pośrednictwem Serwisu.
  3. Trener – osoba wskazana przez Administratora do świadczenia usług nabytych przez Klienta.
  4. Urządzenie – urządzenie umożliwiające korzystanie z materiałów służących wykonaniu usług zakupionych w Serwisie, posiadające funkcje wskazane w pkt. II. 6-7 (np. komputer, laptop, netbook, tablet, smartfon itp.).
  5. Partner – firma lub osoba prywatna współpracująca z serwisem.
 6. Każda osoba dokonująca zamówienia w Serwisie i akceptacji wymaganych w jej trakcie oświadczeń staje się jego Użytkownikiem i oświadcza, że zapoznała się z Regulaminem Serwisu i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Korzystanie z treści dostępnych w Serwisie jest dozwolone dla każdego bez rejestracji.
 2. Skorzystanie z niektórych bezpłatnych usług wiąze się z dobrowolnym podaniem adresu e-mail, który może być wykorzystywany do celów marketingowych Właściciela serwisu lub partnerów z nim współpracujących.
 3. Korzystanie z treści dostępnych w Serwisie oznacza przeglądanie i czytanie strony oraz odtwarzanie na prywatny osobisty użytek materiałów umieszczonych w Serwisie.
 4. Każdy Klient z chwilą przystąpienia do korzystania z odpłatnych usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i może podejmować dalsze czynności po uprzednim wyrażeniu zgody i akceptacji wszystkich jego postanowień.
 5. Korzystanie z produktów lub usług za pośrednictwem Serwisu polega na złożeniu zamówienia poprzez:
  1. akceptację Regulaminu Serwisu,
  2. klikniecie przycisków „rozpocznij współpracę”, „zamów” „umów się”, „zarezerwuj” pod opisem danej oferty treningów personalnych, szkoleń, usług lub pakietu usług dostępnych w serwisie.
  3. wypełnienie stosownego formularza rejestracyjnego lub kontaktu mailowego, telefonicznego
  4. dokonanie płatności za usługę
 6. Złożenie zamówienia skutkuje zawarciem Umowy na odległość za pośrednictwem Serwisu na warunkach i po cenie określonej w opisie danej oferty.
 7. Do korzystania z Serwisu wymagane jest posiadanie przez Klienta urządzenia z dostępem do sieci Internet wyposażonego w przeglądarkę internetową, która zapewnia obsługę plików cookie.
 8. Korzystanie z Serwisu wymaga od Użytkownika posiadania aktywnego i sprawnego konta poczty elektronicznej e-mail oraz dostępu do Internetu.

 

III. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Zgoda na przetwarzanie i przechowywanie danych. 25 maja weszły w życie nowe Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, w skrócie RODO lub z ang. GDPR. Fundacja Biegania z siedzibą ul. Zabłocińska 4/58 01-697 Warszawa jako administrator danych osobowych, informuje Pana/ Panią, iż: podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne w celu realizacji usługi oraz możliwości wysyłki materiałów i pism z informacjami o realizowanych usługach posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Dane osobowe będą przechowywane przez okres chęci otrzymywania informacji ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 2. Dokonując czynności opisanych w pkt. II.4. Regulaminu Użytkownik potwierdza autentyczność i zgodność ze stanem faktycznym podanych danych oraz wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu, uznając jego wiążący charakter.
 3. Podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym jest niezbędne do prawidłowego korzystania z usług prezentowanych w Serwisie.
 4. W przypadku podania nieprawidłowych danych lub podania ich w sposób uniemożliwiających kontakt i realizację usług zakupionych za pośrednictwem Serwisu usługi mogą nie zostać wyświadczone Użytkownikowi lub też skorzystanie z nich nie będzie możliwe. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z błędnego podania danych.
 5. Serwis zastrzega sobie prawo odstąpienia od wykonania Umowy w przypadku, gdy dane podane przez Użytkownika podczas rejestracji będą niezupełne (w szczególności brak adresu e-mail), lub gdy dane podane przez Użytkownika są błędne lub nieprawdziwe, co uniemożliwia prawidłowe wykonanie usługi. Użytkownik otrzyma wówczas zwrot wpłaconych na poczet realizacji usługi kwot chyba, że wskutek podania nieprawidłowych danych dokonanie ich zwrotu nie będzie możliwe.
 6. Użytkownik poprzez wypełnienie przewidzianego dla danej usługi formularza zamówienia wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą powołaną w pkt. I.3 Regulaminu. Administratorem Danych osobowych jest Właściciel serwisu.
 7. Akceptując niniejszy Regulamin Użytkownik oświadcza, iż zapoznał się z zasadami ochrony danych osobowych, został poinformowany o celach pozyskania danych osobowych i poprzez dokonanie rejestracji konta i zaznaczenie odpowiednich pól formularza, co jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu, wyraża dobrowolnie zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych, na zasadach określonych w ustawie powołanej w pkt. I.3 regulaminu przez Administratora w celu niezbędnym do wykonania Umów zawartych w oparciu o postanowienia niniejszego Regulaminu i świadczonych na ich podstawie usług.
 8. Użytkownik w każdej chwili ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich poprawienia oraz żądania ich usunięcia.
 9. Administrator gromadzi i przetwarza jedynie dane osobowe, które zostały podane przez Użytkownika dobrowolnie.
 10. Administrator informuje, iż Użytkownik nie ma obowiązku podania swoich danych osobowych, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia wykonanie wobec Użytkownika Umów zawartych na podstawie Regulaminu oraz skorzystania z pewnych usług dostępnych w serwisie.
 11. Zgromadzone dane osobowe podlegają ochronie zgodnie z obowiązującymi przepisami. W celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu, wykonania Umów zawartych na jego podstawie oraz w celach promocyjnych i marketingowych. Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym zapewnić wymagany odpowiednimi przepisami stopień bezpieczeństwa.
 12. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora w celu realizacji postanowień zawartych Umów, jak również na wystawienie dokumentów księgowych.
 13. Składanie zamówień jest jednocześnie akceptacją Regulaminu i zgodą na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych i promocyjnych Serwisu oraz partnerów.
 14. Zamawiając produkty lub usługi Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres e-mail informacji związanych z przebiegiem transakcji, zawiadomień o zmianach w niniejszym Regulaminie oraz innych wynikających z prawidłowego funkcjonowania Serwisu.
 15. Informacje zawierające informację handlową o imprezach, eventach oraz nowych usługach lub promocjach Serwisu przesyłane będą tylko tym Użytkownikom, którzy wyrazili na to zgodę zaznaczając odpowiednie pole ”wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną na podany przez mnie adres e-mail na zasadach określonych w Regulaminie serwisu runningperformance.pl w procesie składania zamówienia, lub wyrazili taka zgodę odrębnie po zawarciu Umowy w oparciu o niniejszy Regulamin.

 

IV. ZASADY DOKONYWANIA ZAMÓWIEŃ

 1. Usługi, jakie Użytkownik może nabyć za pośrednictwem Serwisu wraz z ich opisami zamieszczone są pod adresem www.runningperformance.pl
 2. Użytkownik chcąc nabyć usługę prezentowaną w Serwisie powinien:
  1. Dokonać wyboru jednego z produktów lub usług poprzez naciśnięcie przycisku „umów się”, „rozpocznij współpracę”, „zamów” znajdującego się pod opisem danego produktu lub usługi;
  2. Uzupełnić w formularzu kontaktowym informacje niezbędne do kontaktu i realizacji danej usługi lub dostarczenia produktu zgodnie z wyświetlonym formularzem;
  3. Dokonać przedpłaty wybranej usługi lub produktu.
 3. Zamówienie indywidualnych płatnych usług możliwe jest poprzez dokonanie płatności za pośrednictwem przelewu bankowego na numer rachunku bankowego podany na stronie internetowej.
 4. Zamówienie na wykonanie danej usługi uznaje się za przyjęte do realizacji po potwierdzeniu przez Administratora przyjęcia zamówienia złożonego przez Użytkownika i dokonaniu przez niego płatności. Z tą chwilą Umowę uważa się za zawartą.
 5. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia usługi płatnej przesyłane jest drogą mailową w terminie do 2 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy.
 6. Użytkownik i Administrator związani są ceną obowiązującą w chwili złożenia zamówienia.
 7. Informacje o produktach i usługach podane na stronach Serwisu, w szczególności ich opisy, parametry oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

 

V. INFORMACJE PUBLIKOWANE W SERWISIE

 1. Informacje zawarte na stronach Serwisu mają charakter motywacyjny oraz informacyjny. Mają także na celu wsparcie psychiki Klienta w podjęciu i kontynuowaniu aktywności fizycznej.
 2. Informacje zawarte na stronach serwisu NIE ZASTĘPUJĄ fachowej porady lekarza czy dietetyka.
 3. Klient rozpoczynając korzystanie z usług zakupionych w Serwisie, powinien skonsultować się ze swoim lekarzem pierwszego kontaktu i uzyskać zaświadczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia aktywności fizycznej.
 4. Jeśli Klient pozostaje pod opieką lekarza, rehabilitanta czy fizjoterapeuty zaleca się, by skonsultował, jaki rodzaj aktywności fizycznej lub jakie ćwiczenia fizyczne może wykonywać, zaś jakie rodzaje aktywności fizycznej lub ćwiczeń fizycznych są mu zabronione i poinformować o tym Trenera.
 5. Uczestnictwo we wszystkich polecanych zajęciach sportowych, treningach personalnych i innych usługach oraz stosowanie proponowanej diety jest dobrowolne i odbywa się na własną odpowiedzialność Klienta.
 6. Jeżeli istnieją wątpliwości co do stanu zdrowia Klienta oraz ewentualnych przeciwwskazań do uczestniczenia w zajęciach sportowych, zajęciach rekreacyjnych, treningach personalnych, stosowania zaproponowanej diety, współpracy online i innych dostępnych usług należy zasięgnąć opinii lekarza.
 7. Zaleca się aby przed przystąpieniem do jakiejkolwiek aktywności ruchowej oraz przed zastosowaniem jakiegokolwiek programu dietetycznego zasięgnąć porady lekarza.

 

VI. PRAWA AUTORSKIE

 1. Wszelkie utwory udostępniane na stronach Serwisu, a w szczególności: tekst, grafika, muzyka, oprogramowanie, chronione są prawem autorskim. Poprzez korzystanie z jakichkolwiek usług oferowanych przez Serwis i/lub odwiedzanie stron Serwisu, Użytkownik nie nabywa majątkowych praw autorskich do jakichkolwiek treści lub materiałów, a w szczególności do materiałów audio i wideo oraz tekstów lub oprogramowania zamieszczonych na stronach Serwisu.
 2. W przypadku, gdy Użytkownik zamierza wykorzystać jakiekolwiek treści udostępniane na stronach Serwisu wymagane jest uzyskanie zgody Administratora. W celu uzyskania tej zgody należy wysłać zapytanie na adres e-mail: kontakt@runningperformance.pl
 3. W przypadku przekazania lub udostępnienia Klientowi przez Administratora lub Trenera jakichkolwiek materiałów dotyczących korzystania z usług nabytych za pośrednictwem Serwisu, Klient nabywa licencję na czas nieokreślony na korzystanie z przesłanych materiałów na prywatny użytek osobisty na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, bez prawa udzielania dalszych licencji. Licencja uprawnia do nieograniczonego w czasie korzystania z materiałów, przy czym dostęp do danych materiałów w ramach jednej licencji jest uprawniony tylko z jednego Urządzenia w tym samym czasie, a także do wykonania jednej kopii materiałów na użytek własny Użytkownika.
 4. Licencja udzielona Użytkownikowi przez Administratora nie obejmuje prawa do:
  1. Trwałego lub czasowego zwielokrotnienia materiałów w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w celu innym niż utworzenie kopii dla siebie lub osób pozostających w tym samym gospodarstwie domowym,
  2. Odpłatnego bądź nieodpłatnego rozpowszechniania materiałów jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie bez wiedzy Administratora,
  3. Wprowadzania jakichkolwiek zmian w materiałach,
  4. Podejmowania prób usunięcia, przełamania lub obejścia technicznych zabezpieczeń przed nieautoryzowanym udostępnianiem, uruchamianiem, zwielokrotnianiem lub rozpowszechnianiem materiałów,
  5. Odpłatnego bądź nieodpłatnego rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie, w tym sprzedaży, użyczenia, najmu lub udostępniania w Internecie materiałów w całości lub w części,
  6. Drukowania w całości lub w części materiałów , z wyjątkiem drukowania na użytek własny, zgodny z warunkami licencji.
  7. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu dotyczących licencji.
 5. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie wykluczają podjęcia w stosunku do osób naruszających warunki licencji kroków prawnych przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

 

VII. ZASADY REALIZACJI ZAMÓWIONYCH USŁUG

 1. Treningi odbywają się w terminach uzgodnionych bezpośrednio z Trenerem.
 2. Terminy wstępnej konsultacji są ustalane z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb Klienta za pomocą e-maila lub telefonicznie z przedstawicielem Administratora (Trenerem).
 3. W przypadku niewykorzystania treningów w danym terminie usługa zostanie potraktowana jako wykonana z zastrzeżeniem postanowień pkt 4 – 5 poniżej.
 4. Jeśli termin ustalonego spotkania nie zostanie odwołany lub przesunięty przez Klienta na inny termin z wyprzedzeniem co najmniej 24h w przypadku konsultacji wstępnej i 12h w przypadku treningu, Administrator pobiera wygrodzenie za gotowość Trenera do wykonania Umowy zgodnie z ustaleniami stron w wysokości odpowiadającej wartości danego treningu lub innej usługi na którą bez uprzedzenia nie stawił się Klient. Klient wyraża zgodę na potracenie tej opłaty z wierzytelnością przysługującą mu z tytułu niezrealizowanej części świadczenia w ramach wykupionego pakietu. Odwołania spotkania można dokonać wysyłając wiadomość e-mail na kontakt@runningperformance.pl lub telefonicznie pod numerem +48 668 871 523
 5. Administratorowi oraz Trenerowi przysługuje uprawnienie do odwołania z ważnych powodów spotkania z co najmniej 24h wyprzedzeniem. Spotkanie zostanie wówczas zrealizowane w innym terminie ustalonym wspólnie z Klientem za pośrednictwem e-maila, SMS-a lub kontaktu telefonicznego. W przypadku gdyby z przyczyn losowych Spotkanie nie odbyło się w wyznaczonym terminie z winy Trenera, Administrator zapewni Klientowi możliwość nieodpłatnego skorzystania z jednego dodatkowego spotkania ponad świadczenia wynikające z wykupionego pakietu w innym ustalonym z Klientem terminie lub zwrotu klientowi wpłaconej kwoty za trening.
 6. Klient powinien dokonać rezerwacji terminu spotkania z kilkudniowym wyprzedzeniem. Czas oczekiwania na konsultację wstępną może wynieść do 10 dni.
 7. W razie niemożliwości wykorzystania wizyt z pakietu, Klient ma możliwość podarować je (lub odsprzedać) innej osobie. W takim przypadku należy poinformować Administratora wysyłając informację na adres kontakt@runningperformance.pl

 

VIII. PŁATNOŚCI I CENY

 1. Wybrane opcje pakietów płatne są w całości z góry. W Serwisie honorowane są następujące formy płatności: Przelew zwykły.
 2. Każdy Klient wraz z zawarciem umowy akceptuje otrzymywanie faktur drogą elektroniczną.
 3. Faktura wystawiana jest i przesyłana na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w terminie 7 dni od dnia zaksięgowania na koncie Administratora płatności. Użytkownik zobowiązany jest do podania pełnych danych niezbędnych do prawidłowego wystawienia faktury, tj. następujących danych:
  1. Imię i nazwisko/firma,
  2. Adres zamieszkania/siedziby,
  3. Numer NIP (w przypadku firm),
 4. Aktualny cennik usług znajduje się pod adresem www.runningperformance.pl

 

IX. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 02.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (t. jedn.: Dz. U. z 2012 r. Nr 1225) Klient ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawartej Umowy bez podania przyczyny w terminie dziesięciu dni od dnia zawarcia Umowy.
 2. W przypadku, o którym mowa w pkt. 1 Administrator dokona zwrotu wpłaconych kwot w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy z zastrzeżeniem postanowień pkt. III.4. Regulaminu.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu należy złożyć za pomocą poczty elektronicznej przesyłając wiadomość e-mail odpowiedniej treści na adres kontakt@runningperformance.pl
 4. Powyższe uprawnienie wyłączone jest w przypadku jeśli za zgodą Użytkownika świadczenie usługi zostanie rozpoczęte przed terminem wskazanym w pkt. IX.1.

 

X. REKLAMACJE

 1. Reklamacje dotyczące przebiegu transakcji lub nieprawidłowości w świadczeniu usług należy zgłaszać pocztą elektroniczną na adres kontakt@runningperformance.pl Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać w szczególności następujące dane:
  1. imię i nazwisko,
  2. adres,
  3. wskazanie zakupionych usług,
  4. datę transakcji,
  5. przedmiot i przyczynę reklamacji,
  6. dane kontaktowe.
 2. Reklamacje zgłaszane przez Klienta będą rozpatrywane w terminie do 14 dniu od momentu ich zgłoszenia.
 3. Przy braku odmiennych ustaleń Klient zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji za pomocą poczty elektronicznej (e-mail) na adres wskazany przy rejestracji, bądź w zgłoszeniu reklamacji.

 

XI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Administrator informuje, że informacje i porady zamieszczane w Serwisie oraz świadczone w ramach zakapowanych przez Klienta świadczeń opracowywane są w oparciu o aktualny stan wiedzy naukowej. Ze względu na specyfikę świadczeń Klient powinien mieć na uwadze również poniższe okoliczności:
  1. Stosowanie określonej diety może być wykluczone lub szkodliwe w przypadku istnienia przeciwwskazań zdrowotnych do jej stosowania. Dlatego też Klient akceptując niniejszy Regulamin oświadcza, że przed przystąpieniem do stosowania diety wybranej spośród oferowanych w ramach Serwisu przeprowadził z odpowiednim lekarzem konsultacje celem ustalenia wszelkich zaleceń lub przeciwwskazań co do sposobu żywienia Klienta zgodnie z wybranym rodzajem diety,
  2. Uprawianie sportu, w tym również trening sportowy i fitness wiąże się z ryzykiem wystąpienia kontuzji. Jeśli zachodzą jakichkolwiek wątpliwości co do stanu zdrowia Klienta i/lub w związku z realizowanym treningiem występują jakiekolwiek dolegliwości Klient powinien zasięgnąć konsultacji lekarza lub innego specjalisty.
  3. Klient powinien ściśle stosować się do indywidualnych planów dietetycznych lub indywidualnych planów treningowych oraz pozostałych zaleceń Trenera, które mogą być modyfikowane wyłącznie po uprzedniej konsultacji z Trenerem. Zmiany dokonywane samodzielnie przez Użytkownika mogą mieć negatywny wpływ na jego zdrowie.
 2. Administrator zastrzega ,że stosowanie się przez Klienta do porad, diety oraz prowadzenie treningów zgodnie z zaleceniami ze względu na specyfikę i złożoność ludzkiego organizmu, zróżnicowaną osobniczo dynamikę przemiany materii, nie gwarantuje osiągnięcia pożądanych przez Użytkownika efektów w ściśle określonym czasie.

 

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Administrator poinformuje Użytkowników o wprowadzonych zmianach, dacie od której wejdą one w życie poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na stronie https://www.runningperformance.pl oraz przesłaniu jednolitego tekstu Regulaminu, informacji o wprowadzonych zmianach i dacie wejścia ich w życie drogą mailową na adres Klienta podany w trakcie składania zamówienia.
 3. Zamówienia dotyczące usług płatnych złożone przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu podlegają postanowieniom Regulaminu obowiązującym w dacie złożenia zamówienia, chyba że postanowienia nowego Regulaminu są dla Klienta korzystniejsze.
 4. Użytkownik dokonuje akceptacji wprowadzonych do Regulaminu zmian poprzez korzystanie z serwisu po dacie wejścia tych zmian w życie. W przypadku braku akceptacji zmian wprowadzonych do Regulaminu, Klient może zrezygnować z korzystania z serwisu i żądać usunięcia wprowadzonych informacji.
 5. W razie zmiany lub unieważnienia, wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą strony.
 6. Administrator Serwisu zastrzega możliwość wystąpienia przerw w działaniu strony internetowej Serwisu – w związku konserwacją, przebudową lub modernizacją Serwisu. Użytkownicy Serwisu zostaną poinformowania o planowanych przerwach w działaniu strony z 7 dniowym wyprzedzeniem poprzez przesłanie wiadomości na wskazany adres poczty elektronicznej. Ponadto w przypadku przerw technicznych Serwis zamieści odpowiedni komunikat informacyjny na stronie https://www.runningperformance.pl z oznaczeniem szacowanego czasu ograniczeń w dostępności strony.
 7. Serwis podejmuje starania, aby przerwy techniczne występowały jak najrzadziej oraz aby były jak najmniej uciążliwe dla jego Użytkowników. Możliwość korzystania np. z dostępu do materiałów dostępnych on-line w ramach usług płatnych zostanie wydłużona odpowiednio o okres w jakim ze względów technicznych nie były one dostępne dla osób przeglądających stronę.

 

 

 

NASZA OFERTA
Obozy biegowe
Przeżyj z nami niesamowitą biegową przygodę!

Wyjazd na obóz treningowy to nie tylko bieganie ale też świetna zabawa, spędzenie czasu z niesamowitymi ludźmi z różnych zakątków kraju i nie tylko. Profesjonalna opieka trenerów, zaplecze sportowe, piękne tereny, znakomite hotele to sprawy które powinny zachęcić wszystkich miłośników biegania.

Tutaj poznasz najnowsze rozwiązania treningowe, poprawisz technikę, poznasz metody szybkiej regeneracji, wzmocnisz mięśnie i rozwiniesz swoje biegowe skrzydła.