MONITOROWANIE INTENSYWNOŚCI

Wróć do listy
5/5 - (1 vote)
Chcemy przedstawić Państwu prosty sposób monitorowania intensywności treningu na zasadzie spadku prędkości względem wzrostu dystansu startowego. Rzeczą oczywistą dla osób początkujących i zaawansowanych jest fakt, że w warunkach wyścigu czyli maksymalnego wysiłku, dana osoba jest wstanie przebiec konkretny dystans, konkretną prędkością/czasem. Na przykład przebiec 5 km w 20 minut czyli średnio w 4 minuty na kilometr. Przyjmując, że osoba przebiegła ten dystans nie oszczędzając się możemy przyjąć, że jest to jej maksymalna prędkość na tym dystansie czyli średnia 4min/km (T5k). Oczywiście dana osoba mogła biec kilka kilometrów wolniej kilka szybciej ale średnia wyszła jej 4 min/km. Ten fakt mówi nam, że ta osoba na pewno nie jest w stanie w tym momencie przebiec dystansu 10 km tym samym tempem (4min/km), bo jest to za w tym momencie za duża intensywność. Może pokonać dystans 10 km maksymalnie w tempie 4:14/km (T10k). Podobnie jest z kolejnymi dystansami 15km, będzie wstanie najszybciej przebiec po 4:22/km (T15k), półmaraton w tempie 4:29/km(T21k), maraton w tempie 4:51/km (T42k) itd. Im dłuższy dystans tym prędkość biegu musi być niższa. W nawiasie podajemy oznaczenia maksymalnych prędkości czyli intensywności odpowiednich do aktualnej formy zawodnika (np. T10k – prędkości wyścigu na 10 km, T21k – prędkość wyścigu półmaratońskiego itd.) wyliczonych z kalkulatora treningowego Running Performance. Nie musisz martwić się w jaki sposób masz oszacować swój spadek prędkości i ekwiwalent czasowy na innych dystansach, wszystko zrobi za ciebie nasz kalkulator. Twoim jedynym zadaniem jest wykonanie sprawdzianu swojej formy w formie testu biegowego lub zawodów sportowych. Następnie wpisanie wyniku w generator i wydrukowanie prędkości treningowych i zastosowanie ich w swoim planie treningowym.

 

We want to present to you a simple way to monitor the intensity of your training on the principle of a decrease in speed relative to the increase in the starting distance. It is obvious to beginners and advanced people that in the conditions of the race, ie the maximum effort, a given person is able to run a specific distance, specific speed / time. For example, run 5 km in 20 minutes, an average of 4 minutes per kilometer. Assuming that a person has run this distance without sparing, we can assume that it is its maximum speed at this distance, that is the average of 4min / km (T5k). Of course, a given person could run a few miles slower a few times faster but the average went 4 min / km. This fact tells us that this person is certainly not able to run a distance of 10 km at the same rate (4min / km), because it is too high at this moment. It can cover a distance of 10 km at a maximum rate of 4: 14 / km (T10k). Similarly with the following distances of 15km, he will be able to run fastest after 4: 22 / km (T15k), half-marathon 4: 29 / km (T21k), marathon 4: 51 / km (T42k) etc. The longer the distance the speed of the run must be lower. In brackets we give the indication of the maximum speed or intensity appropriate to the current form of the player (eg T10k – speed of the race at 10 km, T21k – speed of the half-marathon race etc.) calculated from the Running Performance training calculator. You do not need to worry about how you estimate your speed and time equivalents at other distances, everything will do for you in our calculator. Your only task is to test your form in the form of a cross-country test or sports competition. Then enter the result in the generator and print the training speed and apply them in your training plan.

Trener biegowy online

NASZA OFERTA
Obozy biegowe
Przeżyj z nami niesamowitą biegową przygodę!

Wyjazd na obóz treningowy to nie tylko bieganie ale też świetna zabawa, spędzenie czasu z niesamowitymi ludźmi z różnych zakątków kraju i nie tylko. Profesjonalna opieka trenerów, zaplecze sportowe, piękne tereny, znakomite hotele to sprawy które powinny zachęcić wszystkich miłośników biegania.

Tutaj poznasz najnowsze rozwiązania treningowe, poprawisz technikę, poznasz metody szybkiej regeneracji, wzmocnisz mięśnie i rozwiniesz swoje biegowe skrzydła.